Association between Hepatitis B Surface Antigen Seropositivity and Metabolic Syndrome
Tae-Heum Chung, Moon-Chan Kim, Chang-Sup Kim
Korean J Fam Med. 2014;35(2):81-89.   Published online 2014 Mar 24     DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.2014.35.2.81
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Systematic review: chronic viral hepatitis and metabolic derangement
Chia‐Chi Wang, Pin‐Nan Cheng, Jia‐Horng Kao
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2020; 51(2): 216.     CrossRef
Chronic hepatitis B-associated liver disease in the context of human immunodeficiency virus co-infection and underlying metabolic syndrome
Edina Amponsah-Dacosta, Cynthia Tamandjou Tchuem, Motswedi Anderson
World Journal of Virology.2020; 9(5): 54.     CrossRef
Canonical Correlation Between Self-Care Agency and Health-Related Self-Efficacy with Chronic Viral Hepatitis Patients
HooJeung Cho, Euna Park
Osong Public Health and Research Perspectives.2019; 10(5): 281.     CrossRef
Association between chronic hepatitis B infection and metabolic syndrome
Xiaohui Zhao, Drishti Shah, Usha Sambamoorthi
Journal of Diabetes & Metabolic Disorders.2018; 17(2): 223.     CrossRef
Hepatitis‐Viral
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2017; 32(S2): 65.     CrossRef
Unawareness of Hepatitis B Virus Infection confers on Higher Rate of Metabolic Syndrome: A Community-based Study
Cheng-Hung Chien, Li-Wei Chen, Chih-Lang Lin, Su-Wie Chang, Yu-Chiau Shyu, Kuan-Fu Chen, Shuo-Wei Chen, Ching-Chih Hu, Chia-Ying Yu, Rong-Nan Chien
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Serum HBV surface antigen positivity is associated with low prevalence of metabolic syndrome: A meta-analysis
Yuanyuan Li, Ying Zhao, Jianping Wu, Ferruccio Bonino
PLOS ONE.2017; 12(5): e0177713.     CrossRef
Hepatitis B virus prevents excessive viral production via reduction of cell death-inducing DFF45-like effectors
Jun Yasumoto, Hirotake Kasai, Kentaro Yoshimura, Teruhime Otoguro, Koichi Watashi, Takaji Wakita, Atsuya Yamashita, Tomohisa Tanaka, Sen Takeda, Kohji Moriishi
Journal of General Virology .2017; 98(7): 1762.     CrossRef
Association of chronic hepatitis B infection with metabolic syndrome and its components: Meta-analysis of observational studies
Bahman Razi, Shahab Alizadeh, Azadeh Omidkhoda, Danyal Imani, Ramazan Rezaei
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews.2017; 11: S939.     CrossRef
Occult Hepatitis B Virus Infection in Hyperlipidemia Patients
Liu Yang, Tingting Li, Wenmin Li, Xi Tang, Jinfeng Li, Ruiwen Long, Yongshui Fu, Jean-Pierre Allain, Chengyao Li
The Tohoku Journal of Experimental Medicine.2017; 241(4): 255.     CrossRef
Prevalence of metabolic syndrome among adults with liver function injury in rural area of Southwest China: A cross-sectional study
Hui Zeng, Hui Lin, Wenyi Liu, Jia Wang, Lingqiao Wang, Chuanfen Zheng, Yao Tan, Yujing Huang, Lixiong He, Jiaohua Luo, Chaowen Pu, Renping Zhang, Xiaohong Yang, Yingqiao Tian, Zhiqun Qiu, Ji-an Chen, Yang Luo, Xiaobin Feng, Guosheng Xiao, Liping Wu, Weiqu
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Association between hepatitis B and metabolic syndrome: Current state of the art
Peter Jarcuska
World Journal of Gastroenterology.2016; 22(1): 155.     CrossRef
Relationship between chronic hepatitis B and metabolic syndrome: A structural equation modeling approach
Chiao‐Yu Huang, Chia‐Wen Lu, Yi‐Lien Liu, Chien‐Hsieh Chiang, Long‐Teng Lee, Kuo‐Chin Huang
Obesity.2016; 24(2): 483.     CrossRef
Chronic hepatitis B infection is not associated with increased risk of vascular mortality while having an association with metabolic syndrome
Aezam Katoonizadeh, Shima Ghoroghi, Maryam Sharafkhah, Masoud Khoshnia, Samaneh Mirzaei, Amaneh Shayanrad, Hossein Poustchi, Reza Malekzadeh
Journal of Medical Virology.2016; 88(7): 1230.     CrossRef
Hepatitis B virus infection and metabolic syndrome: Fact or fiction?
Chia‐Chi Wang, Tai‐Chung Tseng, Jia‐Horng Kao
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2015; 30(1): 14.     CrossRef