Cut-Off Values for Visceral Fat Area Identifying Korean Adults at Risk for Metabolic Syndrome
Arang Lee, Ye Ji Kim, Seung-Won Oh, Cheol Min Lee, Ho Chun Choi, Hee-Kyung Joh, Bumjo Oh, Seung-Sik Hwang, Seung Jae Kim, Oh Deog Kwon
Korean J Fam Med. 2018;39(4):239-246.   Published online 2018 Jul 4     DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.17.0099
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of a High Healthy Eating Index Diet with Long-Term Visceral Fat Loss in a Large Longitudinal Study
Sunmin Park
Nutrients.2024; 16(4): 534.     CrossRef
Prediction of high visceral adipose tissue for sex‐specific community residents in Taiwan
Yu‐Hsuan Chang, Chin‐Sung Chang, Chieh‐Yu Liu, Yin‐Fan Chang, Shiow‐Ching Shun
Nursing & Health Sciences.2024;[Epub]     CrossRef
Evaluation for Performance of Body Composition Index Based on Quantitative Computed Tomography in the Prediction of Metabolic Syndrome
Cuihong Li, Bingwu Xu, Mengxue Chen, Yong Zhang
Metabolic Syndrome and Related Disorders.2024; 22(4): 287.     CrossRef
Evaluation of visceral adipose tissue thresholds for elevated metabolic syndrome risk across diverse populations: A systematic review
Jonathan P. Bennett, Carla M. Prado, Steven B. Heymsfield, John A. Shepherd
Obesity Reviews.2024;[Epub]     CrossRef
Impact of visceral obesity on the short-term outcomes after laparoscopic appendectomy
Liangliang Ma, Hao Pan, Kui Chen
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2023; 58(7): 757.     CrossRef
Validation for measurements of skeletal muscle areas using low-dose chest computed tomography
Woo Hyeon Lim, Chang Min Park
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Computed tomography reference values for visceral obesity and increased metabolic risk in a Caucasian cohort
Michelle R. Baggerman, Ingeborg M. Dekker, Bjorn Winkens, Steven W.M. Olde Damink, Peter J.M. Weijs, Marcel C.G. van de Poll
Clinical Nutrition ESPEN.2022; 48: 408.     CrossRef
Sex Differences of Visceral Fat Area and Visceral-to-Subcutaneous Fat Ratio for the Risk of Incident Type 2 Diabetes Mellitus
Eun Hee Kim, Hong-Kyu Kim, Min Jung Lee, Sung-Jin Bae, Jaewon Choe, Chang Hee Jung, Chul-Hee Kim, Joong-Yeol Park, Woo Je Lee
Diabetes & Metabolism Journal.2022; 46(3): 486.     CrossRef
Impact of metabolic syndrome on the short- and long-term outcomes for the elderly patients with gastric cancer after radical gastrectomy
He Wu, Hao-Jie Jiang, Su-Lin Wang, Xi-Yi Chen, Liang-Liang Ma, Zhen Yu, Chong-Jun Zhou
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2022; 46(10): 102041.     CrossRef
Gender differences in the ideal cutoffs of visceral fat area for predicting MAFLD in China
Pingping Yu, Huachao Yang, Xiaoya Qi, Ruixue Bai, Shouqin Zhang, Jianping Gong, Ying Mei, Peng Hu
Lipids in Health and Disease.2022;[Epub]     CrossRef
CT-derived abdominal adiposity: Distributions and better predictive ability than BMI in a nationwide study of 59,429 adults in China
Qiang Zeng, Ling Wang, Shengyong Dong, Xiaojuan Zha, Limei Ran, Yongli Li, Shuang Chen, Jianbo Gao, Shaolin Li, Yong Lu, Yuqin Zhang, Xigang Xiao, Yuehua Li, Xiao Ma, Xiangyang Gong, Wei Chen, Yingying Yang, Xia Du, Bairu Chen, Yinru Lv, Yan Wu, Guobin Ho
Metabolism.2021; 115: 154456.     CrossRef
Optimal Cut-Off Values of Visceral Fat Area for Predicting Metabolic Syndrome Among Type 2 Diabetes Patients in Ningbo, China
Xi Yang, Yi Lin, Guo-dong Xu, Yan-shu Chen, Ye Zhou, Jing Sun, Li Li
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy.2021; Volume 14: 1375.     CrossRef
Comparison of bioelectrical body and visceral fat indices with anthropometric measures and optimal cutoffs in relation to hypertension by age and gender among Chinese adults
Binbin Zhang, Yaqi Fan, Yuxue Wang, Li Zhang, Chunjun Li, Jiangshan He, Pei Guo, Mianzhi Zhang, Minying Zhang
BMC Cardiovascular Disorders.2021;[Epub]     CrossRef
Measurement of visceral fat and abdominal obesity by single-frequency bioelectrical impedance and CT: a cross-sectional study
Zhengyang Xu, Yandong Liu, Chengxi Yan, Ruopei Yang, Li Xu, Zhe Guo, Aihong Yu, Xiaoguang Cheng, Lin Ma, Chunhong Hu, Giuseppe Guglielmi, Karen Hind
BMJ Open.2021; 11(10): e048221.     CrossRef
Novel Adiposity and Biochemical–Anthropometric Indices to Identify Cardiometabolic Risk and Metabolic Syndrome in Mexican Adults
Patricia Lizett Rodríguez-Carrillo, Priscila Irene Aguirre-Tostado, Maciste H. Macías-Cervantes, Jorge Alejandro Alegría-Torres, Claudia Luevano-Contreras
Healthcare.2021; 9(11): 1561.     CrossRef
Metabolic Syndrome, as Defined Based on Parameters Including Visceral Fat Area, Predicts Complications After Surgery for Rectal Cancer
Chong-Jun Zhou, Yi-Fan Cheng, Lin-Zhen Xie, Wan-Le Hu, Bo Chen, Lei Xu, Chong-Jie Huang, Mao Cai, Xian Shen, Chang-Bao Liu
Obesity Surgery.2020; 30(1): 319.     CrossRef
Differential effect of obesity on the incidence of retinal vein occlusion with and without diabetes: a Korean nationwide cohort study
Dong Won Paik, Kyungdo Han, Se Woong Kang, Don-Il Ham, Sang Jin Kim, Tae-Young Chung, Dong Hui Lim
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
CT-defined visceral adipose tissue thresholds for identifying metabolic complications: a cross-sectional study in the United Arab Emirates
Sunmi Yoo, Myung-Whun Sung, Hongdae Kim
BMJ Open.2020; 10(8): e031181.     CrossRef