Short- and Long-Term Exposure to Particulate Matter and Pulse Wave Velocity
Young Jun Park, Yu Jin Cho, Jinseul Kwak, Youn-Hee Lim, Minseon Park
Korean J Fam Med. 2021;42(4):310-316.   Published online 2021 Jul 20     DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.20.0180
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long-term exposure to reduced specific-size ambient particulate matter and progression of arterial stiffness among Chinese adults
Dankang Li, Shouling Wu, Linxi Tang, Shuohua Chen, Feipeng Cui, Yudiyang Ma, Run Liu, Jianing Wang, Yaohua Tian
Journal of Hazardous Materials.2024; 466: 133482.     CrossRef
Long-Term Exposure to Fine Particulate Constituents and Vascular Damage in a Population with Metabolic Abnormality in China
Lijin Lin, Huxiang Huang, Fang Lei, Tao Sun, Ze Chen, Kun Qin, Manyao Li, Yingying Hu, Xuewei Huang, Xingyuan Zhang, Peng Zhang, Xiao-Jing Zhang, Zhi-Gang She, Jingjing Cai, Shujuan Yang, Peng Jia, Hongliang Li
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2023; 30(11): 1552.     CrossRef